ภาพกิจกรรมสำนักงาน

 

 
โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
วันที่ 11 , 25 และ 29 มีนาคม 2556 ณ ม.4 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 

 

 

นายธวัชชัย ประทักษ์ใจ
เกษตรอำเภอท่าสองยาง

ข้อมลการเกษตร
อำเภอท่าสองยาง

เกษตรผู้เข้าโครงการจำนำข้าว
และแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 55/56

   

โครงการปรับปรุงระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐานการผลิต GAP ปี 2556 (งบพัฒนาจังหวัด)
กิจกรรม อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP ข้าว
วันที่ 18 และ 28 มีนาคม 2556 ณ ม.1 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

   
         
   โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  ปี 2556

กิจกรรม : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
วันที่ 18 และ 22 มีนาคม 2556 ณ ม.1 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

   
   


โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ปี 2556
กิจกรรม
อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช (พริกขี้หนูเม็ดเล็ก)
วันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ ม.3 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
   
   โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
กิจกรรม : จัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มยุวเกษตกร
วันที่ 20 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556  
ณ ร.ร บ้านแม่ระเมิง ม.8 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

   
   


โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรม การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ฯ (ศึกษาดูงาน)
วันที่ 20 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556  ณ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
   
   


โครงการเพื่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ ปี 2556
กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
วันที่ 14-15 มีนาคม 2556 ณ ม.2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

   
   โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556

กิจกรรม :  อบรมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ
วันที่ 12-13 มีนาคม 2556 ณ ม.2 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

   
   


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร

กิจกรรม อบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มและเทคโนโลยีการผลิต
วันที่  7  มีนาคม  2556 ณ ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
   
   


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง
เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องเกษตรอินทรีย์ชิวภาพ
ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 303
ณ.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

   
   


นายธวัชชัย ประทักษ์ใจเกษตรอำเภอท่าสองยาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและ
ประเมินผลโครการนำรองการผลิตทางการเกษตรพื้นที่ทุรกันดาร
ในพื้นที่ อ.ท่าสองยาง จำนวน 17 โรงเรียน

   
   

นายธวัชชัย ประทักษ์ใจเกษตรอำเภอท่าสองยาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยางร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูป
รัชการที่ 5 ณ.ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง
วันที่ 28 มกราคม 2556

   
   

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่  “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” 
เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2555  ณ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก  ตำบลแม่หละ  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง   ได้จัดบูธ แจกเอกสารการส่งเสริมการเกษตร  และแจกพันธุ์ไม้ ขนุน และ เงาะ ชนิดละ  100  ต้น  มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรับกล้าไม้ผล  รวมถึงส่วนราชการต่างๆจำนวน  200  กล้า

   
   

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง ทำการซ่อมแซมรั้วบ้านพัก

 

   
   

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยางจัดทำกิจกรรม 5ส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

   
   

นายธวัชชัย ประทักษ์ใจเกษตรอำเภอท่าสองยาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยางตรวจเยี่ยม โรงเรียนตชด.จุฬา-ธรรมศาสตร์
และโรงเรียนตชด.บ้านตีนดอย ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

   

 

 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยางร่วมกับอบต.แม่หละ และผู้นำท้องถิ่น
ร่วมตรวจการระบาดของแมลงในนาข้าว ในพื้นที่
ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง
วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2555

   
   

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง
ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ณ.บริเวณที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง
วันที่ 23 ตุลาคม 2555

   

 

 

 

 

ส่มตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศษฐกิจหลัก 3 ชนิด
ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง

   
   

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง
ดำเนินการประชาคมผู้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศษฐกิจหลัก 3 ชนิด
ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง

   
         
         
         
         
   


สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง
250 ถนนประสิทธิ์ศึกษา ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
Tel. 055-589121 Fax. 055-589121
http://thasongyang.tak.doae.go.th